اين روزها یک کامپیوتر مناسب برای انجام امور مختلفی همچون ویرایش تصویر باید دستکم داراي چهار گیگابایت حافظه باشد تا بتواند از پس انتقال اطلاعات (که حجم آنها نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده) برآید. شاید...